Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
DE INSCHRIJVING VOOR DIT OBJECT IS INMIDDELS VERLOPEN, HET IS DAN OOK NIET MEER MOGELIJK OM EEN BOD UIT TE BRENGEN.

5X GEEN PLEK ZOALS GRAAF FLORIS V WEG 49 HOLLANDSCHE RADING
1. Centraal en landelijk gelegen
2. Vrij uitzicht
3. Royale kavel
4. Extra wooneenheid mogelijk
5. Wonen met bedrijf/beroep aan huis

VERKOOP MET KIJKDAGEN
- Vrijdag 25 juni 2021 14.00 uur – 17.30 uur (*)
- Vrijdag 9 juli 2021 14.00 uur – 17.30 uur (*)

(*) Vanwege Covid19 beperkingen dienen wij de kijkdagen in te delen in slots van maximaal 30 minuten aan de binnenzijde van de opstallen daarna heeft u de mogelijkheid om verspreid over de kavels met inachtneming van de benodigde Covid19 maatregelen, dat wil zeggen met mondkapje op 1,5 meter afstand van elkaar, de kavels aan de buitenzijde te beoordelen mits u zich niet ophoudt in een grotere groep dan 2 personen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u zich niet houdt aan de wettelijk opgelegde Covid19 maatregelen.

(*) Mocht u langs willen komen tijdens één van de kijkdagen dan verzoeken wij u vriendelijk dit per email via bedrijven@brecheisen.nl aan ons door te geven.
De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving.
De inschrijving sluit op donderdag 23 september 2021 om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden en overige informatie over de kavels zijn verder in deze brochure te lezen.

ADRES
Graaf Floris V weg 49 te Hollandsche Rading (3739 NC)

ALGEMEEN
Hollandsche Rading is een recent ingericht dorp. Tot 1930 was het voornamelijk heidegebied met enkele verspreid liggende boerderijen en daglonershuisjes. Vanaf 1930 zijn de huizen aan de huidige lanen gebouwd (aanvankelijk vooral voor oud-Indiëgangers), ontstond er een hechte kern met veel winkeltjes, een postkantoor (1930) en kerk (1938) en in de loop van de tijd werd het een geliefd oord voor vakantiegangers.

Hollandsche Rading is ook een forensendorp aan de rand van het Gooi, pal aan het Gooisch Natuurreservaat. Hollandsche Rading betekent grens (rade) tussen Holland en Utrecht. Het dorp telt circa 1.500 inwoners. Door de uitbreiding van het spoorwegennet langs Hollandsche Rading kon het dorp zich ontwikkelen. In Hollandsche Rading is een NS-station aanwezig. De voornaamste reden dat het kleine dorp nog altijd een station heeft (terwijl bijv. het station in het veel grotere buurdorp Maartensdijk is gesloten), is vanwege de aanwezigheid van de Korporaal van Oudheusden-kazerne in het nabijgelegen Hilversumse buurtschap Egelshoek, dat voor het grootste aantal van de ca. 600 reizigers per dag zorgt. De kern ligt midden in een bosrijke omgeving, met bijzondere grondwaterstromingen welke zorgen voor de daarbij behorende planten. Unieke ontginningspatronen zijn in het landschap nog steeds waar te nemen. Een patroon dat ook weer actueel werd in de herinrichting Noorderpark.

LOCATIE
Het perceel met de opstallen is gelegen in het buitengebied van Hollandsche Rading op korte afstand tot het Natura 2000 gebied “de Oostelijke Vechtplassen”.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de locatie is als volgt:
- Dichtstbijzijnde halte (bus): Nieuw-Loosdrecht, Jol
Loopafstand: 3,7 km
- Dichtstbijzijnde treinstation: Hollandsche Rading
Loopafstand: 2,3 km
- Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
A27 op 4,1 km hemelsbreed met 12 min. reistijd over een route van 7,1 km
A28 op 10,3 km hemelsbreed met 18 min. reistijd over een route van 15,2 km
A1 op 10,7 km hemelsbreed met 18 min. reistijd over een route van 15,3 km

KADASTRALE GROOTTE c.q. WOONOPPERVLAKTE
Gemeente Maartensdijk - sectie N
Nummer 129
Groot ca. 5.000 m²

Kadastrale informatie verder uitgewerkt in de als bijlage aan deze brochure toegevoegde perceel tekening.
Woonoppervlakte

De woning heeft een oppervlakte van circa 166 m² verdeelt over de begane grond (circa 92,5 m²) en eerste verdieping (circa 73,5 m²).

De stal heeft een gebruiksoppervlakte van circa 478 m² met bijbehorende kelder (circa 12 m²) en dubbele vliering van (totaal circa 8 m²).

De schuur heeft een gebruiksoppervlakte van circa 318 m².

Alle ruimtes zijn bemeten conform de meetstaat NEN 2580 opgemaakt door Object & Co d.d. 24 november 2020 met nummer OC-2020-73912.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

BOUWJAAR
Omstreeks 1978.

BESTEMMING EN GEBRUIK
Het perceel met opstallen is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’, geheel in werking en onherroepelijk vastgesteld op 12-04-2017 door de gemeente De Bilt. Het perceel is thans aangewezen met:
- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – 2’,
- Dubbelbestemming ‘waarde – Archeologie 3’.

Het biedt de mogelijkheden om voor een niet-agrarisch bestemming aan te wenden. Gezien de ligging ten opzichte van omliggende agrarische bedrijfslocaties (op meer dan 50 meter afstand) is er geen belemmering om de bestemming aan te passen. Op basis van de bestemmingsplanregels zijn hier onder andere de navolgende mogelijkheden toe:
- Gebruik als agrarisch nevenbedrijf of hoveniersbedrijf;
- Wonen;
- Extra woning bij 1000m² bedrijfsbebouwing;
- Kleinschalige (bedrijfs-)activiteiten, waarbij 50% van de bebouwing gesloopt wordt en maximaal 300m² bijgebouwen overblijft.

Voor meer en uitgebreidere informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden verwijzen wij u naar de bestemmingsplaninformatie en/of kunt u contact opnemen met:
Gemeente De Bilt
De heer Arjan van Breda
T: 030 228 95 08
E: a.vanbreda@debilt.nl

OPLEVERINGSNIVEAU
Het verkochte zal aan koper “as is where is” worden geleverd en door koper worden aanvaard hetgeen betekent, dat koper het verkochte aanvaardt in de staat waarin het zich op de overdrachtsdatum bevindt (opleveringsniveau) met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en met het daadwerkelijke gebruik ervan op dat moment.
Koper is bekend met de aanwezigheid en inhoud van de (milieukundige) onderzoeken en rapporten naar (bodem) verontreiniging met betrekking tot het verkochte als vermeld. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige staat van het verkochte en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met verontreiniging van het verkochte. Koper aanvaardt de milieukundige staat van het verkochte en accepteert de uitsluiting van de aansprakelijkheid door verkoper uitdrukkelijk en vrijwaart verkoper terzake uitdrukkelijk (ook voor eventuele claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit verontreiniging). Mocht sprake zijn van meer of andere verontreiniging dan blijkt uit voormelde rapporten dan zal dat nimmer aanleiding kunnen zijn tot het ontbinden van de koopovereenkomst.

Woonhuis
Het woonhuis is gebouwd in 1978/1979, gefundeerd op staal, voorzien van spouwmuren en betonnen vloeren. De woning heeft een geïsoleerde zadeldak welke is bedekt met gebakken pannen en voorzien van houten kozijnen met gedeeltelijk dubbel glas. De woning is verwarmd middels een CV combiketel uit ca. 2007. De woning heeft een woonoppervlak van ca. 166 m² en een inhoud van ca. 500 m³.

Indeling woonhuis:
Begane grond: Bijkeuken, keuken, woonkamer, hal, douche met ligbad, toilet en slaapkamer.
1e verdieping: 5 slaapkamers en een toilet met wastafel.
2e verdieping: Opslag/berging welke enkel bereikbaar is via twee vlizotrappen.

Ligboxenstal
De ligboxenstal is rond medio 1978/1979 gebouwd en heeft een oppervlakte van ca. 504 m². De stal is onderkelderd en voorzien van betonnen vloeren en roosters, de muren zijn opgetrokken uit spouw,
houten gelamineerde spanten met een vrije overspanning, houten gordingen en het dak is bedekt met asbesthoudende golfplaten welke gedeeltelijk zijn geïsoleerd. De stal is aan de achterzijde voorzien van kunststof schuifdeuren. De betonnen roostervloeren en boxen zijn rond 1994 en 2003 vervangen.
- De stal had oorspronkelijk een capaciteit van 54 GVE;
- Voorzien van asbesthoudende materialen (dak);
- De mestkelder heeft een inhoud van ca. 370 m³;
- De ligboxenstal is niet meer in gebruik.

Loods
De jongvee/opslagloods is rond de jaren ‘60 gebouwd waarna deze in verschillende delen is verlengd. De loods heeft nu een totale oppervlakte van circa 11 x 32m = 352 m². De loods is opgetrokken uit houten spanten en de zij- en achterwand is opgetrokken uit hout en damwand platen op een gemetselde voet. De vloer is gedeeltelijk verhard met beton en gedeeltelijk onverhard en het dak is bedekt golfplaten deels asbesthoudend.

- Jongveestal/opslagloods;
- Voorzien van asbesthoudende materialen (dak);
- Gedeeltelijke onderkelderd met een inhoud van 80 m³;
- De loods is niet meer in gebruik.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 765.000,-- k.k.
De transactie koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht. De belangrijkste onderdelen uit deze verkoopprocedure zijn:
1. Naast verstrekking van digitale verkoopinformatie met alle bijbehorende bescheiden hebben
potentiële kopers/ geïnteresseerden de mogelijkheid om op 1 of beide kijkdagen op locatie te komen bezichtigen.
2. Potentiële kopers/ geïnteresseerden zullen aan de hand van data van bevoegde gemeentelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld om informatie te kunnen inwinnen over bouw- en verbouwingsmogelijkheden alsmede het toegestane gebruik.
3. Op verzoek na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kan aanvullende informatie verstrekt worden aan de aan koper gerelateerde dienstverleners c.q. leveranciers zoals geldverstrekkers/tussenpersonen c.q. aannemers.
4. Potentiële kopers/ geïnteresseerden kunnen schriftelijk vragen stellen aan verkopende partij
via 1 van de makelaarskantoren.
5. Op het onder vermelde tijdstip dient de bieding ingeleverd te zijn bij het instrumerende notariskantoor. Onvoorwaardelijk biedingen zullen de voorkeur genieten.
6. Na ontvangst zullen de biedingen beoordeeld worden en zal er een gunning plaatsvinden.
7. Na gunning aan koper zal de koopovereenkomst met de opschortende voorwaarden van verkrijging van een positieve van de uitslag van de Bibob procedure van koper alsmede een te verkrijgen goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden opgemaakt. De voorwaarden van deze procedure kunnen opgevraagd worden.
8. Na gunning zal het transport/de juridische overdracht en de feitelijke levering plaatsvinden.

Data
Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen - Dinsdag 31 augustus 2021
Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen - Donderdag 23 september 2021
Streefdatum afronding beoordeling de biedingen - Vrijdag 8 oktober 2021
Versturen gunning c.q. afwijzingen - Vrijdag 22 oktober 2021
Uiterlijke juridische overdrachtsdatum - Dinsdag 30 november 2021

MILIEU / ASBEST & BODEMGESTELDHEID / DUURZAAMHEID
Voor wat betreft de geschiktheid van de bodemgesteldheid & asbest wordt verwezen naar separaat dan wel later op te vragen memorandum van de Provincie Utrecht d.d. 24 oktober 2019 en de sloopraming van Sweco d.d. 26 juli 2019.
Voor wat betreft de duurzaamheid van de woning wordt verwezen naar het energielabel welke als bijlage aan deze brochure is toegevoegd.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

NOTARISKANTOOR
Notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en notariële akte van levering voor rekening van verkoper.

WAARBORGSOM / BANKGARANTIE
Tot zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, waaronder de verplichting tot medewerking aan het passeren van de akte van levering en tot betaling van de totale koopsom, is de koper aan de provincie een waarborgsom dan wel een bankgarantie verschuldigd ter grootte van 10 % van de koopsom. De waarborgsom moet door koper binnen veertien (14) dagen na verzending van een daartoe strekkende factuur op een derdenrekening van de notaris worden voldaan dan wel de bankgarantie gesteld ter grootte van 10% van de koopsom binnen eerder genoemde 14 dagen.

AANVAARDING/LEVERING
Het verkochte (de onroerende zaak) wordt geleverd en aanvaard in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt (“as is where is”) in de huidige, gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten/plichten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Voorts aanvaardt koper uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden ten laste van het verkochte die zijn ingeschreven alsmede ook die niet zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek maar voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie. Koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte(n) van levering.

VOORBEHOUD
De koopovereenkomst komt tot stand onder opschortende voorwaarden van goedkeuring Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht en een positieve uitkomst van de Bibob procedure.

BIJLAGEN BIJ BROCHURE
1. Foto’s;
2. Meetstaat;
3. Tekeningen (2D en 3D);
4. Schetsmatige perceeltekening;
5. Energielabel;
6. Geheimhoudingsverklaring;

De volgende bescheiden kunnen na invullen van de geheimhoudingsverklaring en bezichtiging via bedrijven@brecheisen.nl digitaal worden opgevraagd:

7. Inschrijfformulier;
8. Inschrijvingsvoorwaarden.
9. Kadastraal uittreksel;
10. Eigendomsbewijs d.d. 18 februari 2015;
11. Memo Provincie Utrecht d.d. 24 oktober 2019 inzake milieurapportage’s;
12. Sloopraming Sweco d.d. 26 juli 2019;
13. Bestemmingsplaninformatie;
14. Koopovereenkomst;
15. Vragenlijst Bibob procedure.
Plan een bezichtiging

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 765.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Type dak Zadeldak
Isolatievormen Dakisolatie
Gedeeltelijk dubbel glas
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 5.000 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 166 m²
Inhoud 2.659 m³
Tuinoppervlakte 5.000 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 8 (waarvan 6 slaapkamers)
Locatie
Ligging Platteland
Energieverbruik
Energielabel C
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Badkamervoorzieningen Ligbad
Tuin aanwezig Ja
Heeft schuur/berging Ja

De buurt waar Graaf Floris v Weg 49, 3739 NC Hollandsche Rading zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op