Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
DE INSCHRIJVING VOOR DIT OBJECT IS INMIDDELS VERLOPEN, HET IS DAN OOK NIET MEER MOGELIJK OM EEN BOD UIT TE BRENGEN.

5X GEEN PLEK ZOALS VEENWEG 10 TE RHENEN
1. Centraal en landelijk gelegen
2. Vrij uitzicht over groen
3. Royale kavel
4. Veel woonvoorzieningen in de nabije omgeving
5. Wonen met bedrijf/beroep aan huis mogelijk

VERKOOP MET KIJKDAGEN
- Donderdag 24 juni 2021 vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur (*)
- Donderdag 8 juli 2021 vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur (*)

(*) Vanwege Covid19 beperkingen dienen wij de kijkdagen in te delen in slots van maximaal 30 minuten aan de binnenzijde van de opstallen daarna heeft u de mogelijkheid om verspreid over de kavels met inachtneming van de benodigde Covid19 maatregelen, dat wil zeggen met mondkapje op 1,5 meter afstand van elkaar, de kavels aan de buitenzijde te beoordelen mits u zich niet ophoudt in een grotere groep dan 2 personen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u zich niet houdt aan de wettelijk opgelegde Covid19 maatregelen.

(*) Mocht u langs willen komen tijdens één van de kijkdagen dan verzoeken wij u vriendelijk dit per email via bedrijven@brecheisen.nl aan ons door te geven.
De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving. De inschrijving sluit op donderdag 23 september 2021 om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden en overige informatie over de kavels zijn verder in deze brochure te lezen.

ADRES
Veenweg 10 te Rhenen (3911 TJ)

ALGEMEEN
Rhenen ligt op de zuidoostpunt van de Utrechtse Heuvelrug en omgeven door meerdere natuurgebieden. De oostelijk gelegen en tot de gemeente Rhenen behorende Grebbeberg is de laatste heuvel van deze stuwwal, alvorens deze overgaat in de Gelderse Vallei. Andere heuvels in de gemeente Rhenen zijn de Elsterberg, Prattenburgse Berg, Sparreboomsche Berg, Buurtsche Berg, Paasheuvel, Thymse Berg, Koerheuvel, Donderberg en de Laarsenberg.
De gemeente Rhenen omvat naast de gelijknamige stad verder de dorpen Achterberg en Elst en de buurtschappen Laareind, Nude (deels) en Remmerden. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 8.000 woningen met ca. 20.000 inwoners waarvan ca. 12.500 inwoners in de gelijknamige stad.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de locatie is als volgt:
- Dichtstbijzijnde halte (bus): Rhenen, Klein Dikkenberg.
Loopafstand: 2,7 km
- Dichtstbijzijnde treinstation: Veenendaal Centrum
- Loopafstand: 3,7 km
- Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
A12 op 4,0 km hemelsbreed met 6 min. Reistijd over een route van 5,0 km
A30 op 4,9 km hemelsbreed met 10 min. Reistijd over een route van 9,7 km
A15 op 8,8 km hemelsbreed met 12 min. Reistijd over een route van 11,3 km

KADASTRALE GROOTTE en WOONOPPERVLAKTE
Kadastrale informatie (woonhuis met kavel);

Gemeente Rhenen, sectie K;
Nummer 1521;
Groot ca. 4.705 m².

Gemeente Rhenen, sectie K (groenstrook);
Nummer 1554
Groot ca. 658 m².

De kadastrale informatieaanduiding van de 2 kavels in totaal groot 5.363 m2 is verder uitgewerkt in de als bijlage aan deze brochure toegevoegde perceeltekening.

Woonoppervlakte
De woning heeft een woonoppervlakte van circa 200 m² verdeelt over de begane grond, eerste verdieping en garage zoals bemeten conform NEN 2580 door Object & Co d.d. 24 november 2020 met de nummer OC-2020-73911.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

BOUWJAAR
Omstreeks 1985.

OMGEVING
De woning is gelegen aan de Veenweg 10 te Rhenen in het buitengebied van Veenendaal in het verlengde van het bedrijventerrein “Nijverkamp” te Veenendaal. De omgeving kenmerkt zich door een landelijke groene omgeving aan de rand van Veenendaal. In de directe omgeving ligt het agrarisch gebied met diverse agrarische bedrijfsgebouwen en woningen. Rondom het perceel ligt agrarische cultuurgrond dat in gebruik is als grasland.

BESTEMMING & GEBRUIK
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte Veenweg 10”, zoals vastgesteld en onherroepelijk geworden op 10 juli 2018 heeft de locatie met de opstallen thans de navolgende bestemmingen:
- Enkelbestemming - ‘Wonen en Agrarisch’;
- Dubbelbestemming ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding’;
- Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’;
- Gebiedsaanduiding ‘Overige zone – middelhoge verwachtingswaarde’.

Het zuidelijke gedeelte is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Consolidatieplan Buitengebied Rhenen’, vastgesteld d.d. 10-02-2015 door de gemeente Rhenen. Het zuidelijke gedeelte van het getaxeerde wordt volgens dit bestemmingsplan aangeduid met:
- Enkelbestemming ‘Agrarisch’;
- Dubbelbestemming ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding’;
- Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’;
- Gebiedsaanduiding ‘Overige zone – middelhoge verwachtingswaarde’;
- Gebiedsaanduiding ‘Reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Wonen, al dan niet in combinatie met inwoning;
- Beroep- en bedrijf aan huis;
- Bed and breakfast;
- Water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
met de daarbij behorende:
- Tuinen en erven;
- Wegen, paden en parkeervoorzieningen;
- Bouwwerken.

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Extensief recreatief medegebruik;
- Water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- Behoud en/of herstel van oever- en slootvegetaties;
- Grondvoorzieningen.
met de daarbij behorende:
- Erfbeplanting;
- Wegen en paden;
- Erven en terreinen;
- Bouwwerken.

Voor meer informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Gemeente Rhenen
Afdeling Ruimtelijke Ordening
0317-681681 (algemeen nummer)

Specifieke perceelbijzonderheden
De toegangsdam van de percelen is gebouwd over perceelnummer 298, waarbij verkoper nimmer heeft bijgedragen in de kosten voor aanleg, onderhoud of vervanging van deze dam en derhalve niet aansprakelijk gehouden kan worden voor het onderhoud, vervanging, dan wel vernieuwing van deze dam.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het verkochte zal aan koper “as is where is” worden geleverd en door koper worden aanvaard hetgeen betekent, dat koper het verkochte aanvaardt in de staat waarin het zich op de overdrachtsdatum bevindt (opleveringsniveau) met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en met het daadwerkelijke gebruik ervan op dat moment.
Koper is bekend met de aanwezigheid en inhoud van de (milieukundige) onderzoeken en rapporten naar (bodem) verontreiniging met betrekking tot het verkochte als vermeld. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige staat van het verkochte en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met verontreiniging van het verkochte. Koper aanvaardt de milieukundige staat van het verkochte en accepteert de uitsluiting van de aansprakelijkheid door verkoper uitdrukkelijk en vrijwaart verkoper terzake uitdrukkelijk (ook voor eventuele claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit verontreiniging). Mocht sprake zijn van meer of andere verontreiniging dan blijkt uit voormelde rapporten dan zal dat nimmer aanleiding kunnen zijn tot het ontbinden van de koopovereenkomst.
Uit de conclusie van de aanwezige rapportage blijkt dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 525.000,-- k.k.

De transactie koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht. De belangrijkste onderdelen uit deze verkoopprocedure zijn:
1. Naast verstrekking van digitale verkoopinformatie met alle bijbehorende bescheiden hebben
potentiële kopers/ geïnteresseerden de mogelijkheid om op 1 of beide kijkdagen op locatie te komen bezichtigen.
2. Potentiële kopers/ geïnteresseerden zullen aan de hand van data van bevoegde gemeentelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld om informatie te kunnen inwinnen over bouw- en verbouwingsmogelijkheden alsmede het toegestane gebruik.
3. Op verzoek na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kan aanvullende informatie verstrekt worden aan de aan koper gerelateerde dienstverleners c.q. leveranciers zoals geldverstrekkers/tussenpersonen c.q. aannemers.
4. Potentiële kopers/ geïnteresseerden kunnen schriftelijk vragen stellen aan verkopende partij via 1 van de makelaarskantoren.
5. Op het onder vermelde tijdstip dient de bieding ingeleverd te zijn bij het instrumerende notariskantoor. Onvoorwaardelijk biedingen zullen de voorkeur genieten.
6. Na ontvangst zullen de biedingen beoordeeld worden en zal er een gunning plaatsvinden.
7. Na gunning aan koper zal de koopovereenkomst met de opschortende voorwaarden van verkrijging van een positieve van de uitslag van de Bibob procedure van koper alsmede een te verkrijgen goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden opgemaakt. De voorwaarden van deze procedure kunnen opgevraagd worden.
8. Na gunning zal het transport/de juridische overdracht en de feitelijke levering plaatsvinden.

Data
Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen - Dinsdag 31 augustus 2021
Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen - Donderdag 23 september 2021
Streefdatum afronding beoordeling de biedingen - Vrijdag 8 oktober 2021
Versturen gunning c.q. afwijzingen - Vrijdag 22 oktober 2021
Uiterlijke juridische overdrachtsdatum - Dinsdag 30 november 2021

MILIEU / ASBEST & BODEMGESTELDHEID / DUURZAAMHEID
Voor wat betreft de geschiktheid van de bodemgesteldheid & asbest wordt verwezen naar de separaat dan wel later op te vragen bodem- en asbestrapporten.
Voor wat betreft de duurzaamheid van de woning wordt verwezen naar het energielabel welke als bijlage aan deze brochure is toegevoegd.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

NOTARISKANTOOR
Notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en notariële akte van levering voor rekening van verkoper.

WAARBORGSOM / BANKGARANTIE
Tot zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, waaronder de verplichting tot medewerking aan het passeren van de akte van levering en tot betaling van de totale koopsom, is de koper aan de provincie een waarborgsom danwel een bankgarantie verschuldigd ter grootte van 10 % van de koopsom. De waarborgsom moet door koper binnen veertien (14) dagen nadat de notaris de koper bericht heeft dat aan hem is gegund op een derdenrekening van de notaris worden voldaan. Danwel een bankgarantie gesteld worden voor 10% van de koopsom binnen eerder genoemde 14 dagen.

AANVAARDING/LEVERING
Het verkochte (de onroerende zaak) wordt geleverd en aanvaard in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt (“as is where is”) in de huidige, gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten/plichten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Voorts aanvaardt koper uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden ten laste van het verkochte die zijn ingeschreven alsmede ook die niet zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek maar voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie. Koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte(n) van levering.

VOORBEHOUD
De koopovereenkomst komt tot stand onder opschortende voorwaarden van goedkeuring Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht en een positieve uitkomst van de Bibob procedure.

BIJLAGEN BIJ BROCHURE
1. Foto’s;
2. Meetstaat;
3. Tekeningen (2D en 3D);
4. Schetsmatige perceeltekening;
5. Energielabel;
6. Geheimhoudingsverklaring

De volgende bescheiden kunnen na invullen van de geheimhoudingsverklaring en bezichtiging via bedrijven@brecheisen.nl digitaal worden opgevraagd:

7. Inschrijfformulier;
8. Inschrijvingsvoorwaarden;
9. Kadastraal uittreksel;
10. Eigendomsbewijs d.d. februari 2015;
11. Asbestinventarisatierapport d.d. 11 augustus 2016;
12. Nader Bodemonderzoek asbest conform NEN 5707 d.d. 29 maart 2018;
13. Verkennend onderzoek asbest conform NEN 5897 d.d. d.d. 29 maart 2018;
14. Bestemmingsplaninformatie;
15. Informatie over de bovengrondse (huur) gastank;
16. Koopovereenkomst;
17. Vragenlijst Bibob procedure.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 525.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Type dak Zadeldak
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 5.363 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 110 m²
Inhoud 600 m³
Tuinoppervlakte 5.363 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Locatie
Ligging Platteland
Energieverbruik
Energielabel D
Uitrusting
Warm water Elektrische boiler
Badkamervoorzieningen Douche
Wastafel
Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja

De buurt waar Veenweg 10, 3911 TJ Rhenen zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op