Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
DE INSCHRIJVING VOOR DIT OBJECT IS INMIDDELS VERLOPEN, HET IS DAN OOK NIET MEER MOGELIJK OM EEN BOD UIT TE BRENGEN.

5X GEEN PLEK ZOALS WILNISSE ZUWE 38 TE WILNIS
• Centraal landelijk wonen
• Vrij uitzicht over groen
• Extra bouwkavel
• Optimale privacy
• Vrij wonen in de natuur

VERKOOP MET KIJKDAGEN
• Donderdag 24 juni 2021 vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur (*)
• Donderdag 8 juli 2021 vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur (*)

(*) Vanwege Covid19 beperkingen dienen wij de kijkdagen in te delen in slots van maximaal 30 minuten aan de binnenzijde van de opstallen daarna heeft u de mogelijkheid om verspreid over de kavels met inachtneming van de benodigde Covid19 maatregelen, dat wil zeggen met mondkapje op 1,5 meter afstand van elkaar, de kavels aan de buitenzijde te beoordelen mits u zich niet ophoudt in een grotere groep dan 2 personen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u zich niet houdt aan de wettelijk opgelegde Covid19 maatregelen.

(*) Mocht u langs willen komen tijdens één van de kijkdagen dan verzoeken wij u vriendelijk dit per email via bedrijven@brecheisen.nl aan ons door te geven.

De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving. De
inschrijving sluit op donderdag 23 september 2021 om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden en overige informatie over de kavels zijn verder in de brochure te lezen.

ADRES
Wilnisse Zuwe 38 te Wilnis (3648 NL)

ALGEMEEN
Het dorp Wilnis ligt in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Tot en met 1988 was Wilnis een zelfstandige gemeente.

In 1085 wordt voor het eerst begonnen met de ontginning van dit moerassige gebied, onder leiding van de kanunniken van Sint Jan. Er worden sloten gegraven die afwateren op de Kromme Mijdrecht, waardoor het waterpeil daalt. Het veen klinkt in en zo ontstaat bruikbaar grasland. Als aan het einde van de middeleeuwen turf als brandstof wordt ontdekt, wordt het grasland uitgeturfd. Door het op deze wijze afgraven van de grond ontstaan o.a. de Wilnisse Plassen. Vanaf de 19e eeuw worden deze plassen drooggelegd door de droogmakerijen van de Eerste, Tweede en Derde Bedijking. Pas in 1925 wordt dit proces voltooid met de drooglegging van Wilnis Veldzijde.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de locatie is als volgt:

Dichtstbijzijnde halte (bus): Wilnis, Bovendijk. Loopafstand: 0,7 km.
Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
A2 op 9,3 km hemelsbreed met 10 min. Reistijd over een route van 8,0 km
A12 op 10,9 km hemelsbreed met 17 min. Reistijd over een route van 14,0 km
A9 op 14,0 km hemelsbreed met 22 min. Reistijd over een route van 24,4 km

KADASTRALE GROOTTE c.q. WOONOPPERVLAKTE
Het voormalige boerendedrijf is opgedeeld in drie kavels waarvan thans twee kavels bij elkaar horen (1810+1811) en bebouwd zijn met het huidige woonhuis, daarnaast mag kavel (1808) met een extra woning bebouwd worden.

Kadastraal bekend als:
Kavel met woonhuis (nummer 38)
Gemeente Wilnis, sectie E,
Nummers 1810 en 1811
Kavelgrootte 3.568 m² + 893 m2 = 4.461 m2

Woonoppervlakte
De woning heeft een gebruikersoppervlakte van circa 155 m² verdeelt over de begane grond (circa 90 m²), eerste verdieping (circa 57 m²) en buitenruimte (circa 8 m2).

De vloeroppervlakte van de woning is ingemeten conform de meetstaat NEN 2580 zoals opgesteld door Object & Co d.d. 24 november 2020 met nummer OC-2020-73909.

De woning is traditioneel gebouwd met spouwmuren, houten kozijnen met dubbel glas en een zadelkap gedekt met pannen. Verder een niet meer in gebruikzijnde CV-installatie met vloerverwarming. Zie voor indeling de bijgevoegde 2D en 3D tekeningen.

Bouwkavel
Gemeente Wilnis, sectie E,
Nummer 1808
Kavelgrootte 3.255 m²
Huisnummer nog niet toegekend

LOCATIE
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Wilnis gelegen op korte afstand van de provinciale weg N212 en het Natura 2000 gebied “de Nieuwkoopse Plassen & de Haeck”

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

BOUWJAAR : 1985

BESTEMMING EN GEBRUIK
De woning is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’, deels in werking en vastgesteld op 21-02-2019 door de gemeente De Ronde Venen.

Het gehele getaxeerde gedeelte is voorzien van de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – veengebied kwetsbaar voor oxidatie’ daarnaast is het getaxeerde grotendeels voorzien van de dubbel-bestemming ‘Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 4’.

Het getaxeerde is deels voorzien van twee enkelbestemmingen ‘Wonen’. Voor beide aanduidingen geldt, dat deze grotendeels zijn voorzien van een bouwvlak. Het overige gedeelte is aangewezen met de enkelbestemming ‘Tuin-Landschappelijk’.

Het kadastrale perceel (nummer 1811) met woonhuis werd in het verleden gebruikt als agrarische bedrijfswoning en op de kadastrale percelen(nummers 1808 en 1810) is geen bebouwing meer aanwezig en is voornamelijk begroeid met gras, struiken en bomen.

Bestemmingsplankaders
Voor beide kavels geldt:

Enkelbestemming Wonen

Algemeen
• Per bestemmingsvlak is maximaal 1 woning (hoofdgebouw) toegestaan.

Hoofdgebouwen
• De inhoud van de woning mag niet meer dan 700 m³ bedragen;
• De goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3,5 m;
• Hoofdgebouwen worden afgedekt met een kap waarvan de hellingshoek ten minste 30 graden en ten hoogste 50 graden bedraagt;
• De afstand van hoofdgebouwen tot perceelgrenzen bedraagt ten minste 2,5 m.

Bijgebouwen en overkappingen
• Bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, voor zover ten minste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
• De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt per woning ten hoogste 50 m²;
• De goothoogte van bijgebouwen bedraagt en hoogste 3 m;
• De bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m;
• De gezamenlijke oppervlakte aan overkappingen bedraagt per woning ten hoogste 30 m²;
• De bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3m.

Overige bouwwerken, geen gebouw en geen overkapping zijnde
• De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw en geen overkapping zijnde bedraagt:
o Pergola’s en speeltoestellen: 3 m;
o Overige bouwwerken, voor zover voor de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw: 1 m;
o Overige bouwwerken, voor zover achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw: 2m.

Enkelbestemming tuin
Algemeen
• De voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, groen en water en behoud,
versterking en ontwikkeling van landschapswaarden in de vorm van openheid en verkavelingspatronen.
Bouwregels
• Bouwwerken zijn alleen toegestaan in de vorm van erfafscheidingen, met een bouwhoogte van ten hoogte 1 meter.
Specifieke gebruiksregels
• Deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf.

Gebruik
Het perceel met de woning is in de huidige situatie bebouwd met een woonhuis welke in het verleden in gebruik was als agrarische bedrijfswoning. Het bewonen/ renoveren van de bestaande woning ofwel het nieuwbouwen van een vrijstaande woning is toegestaan conform het huidige bestemmingsplan.

Op de 2de extra separate bouwkavel is geen bebouwing meer aanwezig en voornamelijk begroeid met gras en enkele struiken en bomen, dit perceel wordt momenteel niet gebruik. Het bebouwen van een vrijstaande woning op dit kavel is toegestaan conform het huidige bestemmingsplan. Het bouwkavel zal hiervoor een verkeersontsluiting krijgen over de thans aanwezige betonnen brug naar beide woonhuizen.

Voor meer informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met:
De heer André van Leeuwen
Beleidsmedewerker
Team Projecten & Vastgoed
Gemeente De Ronde Venen
E a.vanleeuwen@derondevenen.nl
T 0297 29 18 62
Aanwezig maandag t/m donderdag. Vrijdag incidenteel aanwezig.

Specifieke perceelbijzonderheden
Beide kavels hebben een verkeersontsluiting over de thans aanwezige betonnen brug. De verkoper heeft nimmer bijgedragen in de kosten voor aanleg, onderhoud of vervanging van deze brug. In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de eigenaren van beide kavels gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de vervanging (indien nodig) van de brug. Parkeren op de brug is niet toegestaan. Voorts is het niet toegestaan zonder toestemming van de andere eigenaar wijzigingen aan te brengen aan de brug.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het verkochte zal aan koper “as is where is” worden geleverd en door koper worden aanvaard hetgeen betekent, dat koper het verkochte aanvaardt in de staat waarin het zich op de overdrachtsdatum bevindt (opleveringsniveau) met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en met het daadwerkelijke gebruik ervan op dat moment.

Indien de hiervoor eerder vermelde grootte van het verkochte of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is ontleent verkoper noch koper daaraan rechten.

Koper is bekend met de aanwezigheid en inhoud van de (milieukundige) onderzoeken en rapporten naar (bodem) verontreiniging met betrekking tot het verkochte als vermeld. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige staat van het verkochte en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met verontreiniging van het verkochte. Koper aanvaardt de milieukundige staat van het verkochte en accepteert de uitsluiting van de aansprakelijkheid door verkoper uitdrukkelijk en vrijwaart verkoper terzake uitdrukkelijk (ook voor eventuele claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit verontreiniging). Mocht sprake zijn van meer of andere verontreiniging dan blijkt uit voormelde rapporten dan zal dat nimmer aanleiding kunnen zijn tot het ontbinden van de koopovereenkomst.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM/ BIJKOMENDE KOSTEN
1. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 1.199.000,-- k.k. voor de woning gelegen op de kadastrale percelen nummers 1808, 1810 en 1811.
2. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 699.500,-- k.k. voor de woning gelegen op de kadastrale percelen nummers 1810 en 1811.
3. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 499.500,-- k.k. exclusief BTW voor de separate bouwkavel met kadastraal perceelnummer 1808.

Koopkandidaten kunnen zowel een bieding uitbrengen voor het geheel als afzonderlijk voor het kavel met woonhuis dan wel het bouwkavel.

De transactie koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht. De belangrijkste onderdelen uit deze verkoopprocedure zijn:

1. Naast verstrekking van digitale verkoopinformatie met alle bijbehorende bescheiden hebben potentiele kopers/ geïnteresseerden de mogelijkheid om op 1 of beide kijkdagen op locatie te komen bezichtigen.
2. Potentiele kopers/ geïnteresseerden zullen aan de hand van data van bevoegde gemeentelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld om informatie te kunnen inwinnen over bouw- en verbouwingsmogelijkheden alsmede het toegestane gebruik.
3. Op verzoek na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kan aanvullende informatie verstrekt worden aan de aan koper gerelateerde dienstverleners c.q. leveranciers zoals geldverstrekkers/tussenpersonen c.q. aannemers.
4. Potentiele kopers/ geïnteresseerden kunnen schriftelijk vragen stellen aan verkopende partij
via 1 van de makelaarskantoren.
5. Op het onder vermelde tijdstip dient de bieding ingeleverd te zijn bij het instrumerende notariskantoor. Onvoorwaardelijk biedingen zullen de voorkeur genieten.
6. Na ontvangst zullen de biedingen beoordeeld worden en zal er een gunning plaatsvinden.
7. Na gunning aan koper zal de koopovereenkomst met de opschortende voorwaarden van verkrijging van een positieve van de uitslag van de Bibob procedure van koper alsmede een te verkrijgen goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden opgemaakt. de bieder aan de Bibob procedure onderworpen worden. De voorwaarden van deze procedure kunnen opgevraagd worden.
8. Na gunning zal het transport/de juridische overdracht en de feitelijke levering plaatsvinden.

Data
- Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen: Dinsdag 31 augustus 2021
- Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen: Donderdag 23 september 2021
- Streefdatum afronding beoordeling van de biedingen: Vrijdag 8 oktober 2021
- Versturen gunning c.q. afwijzingen: Vrijdag 22 oktober 2021
- Uiterste juridische overdrachtsdatum: Dinsdag 30 november 2021

Koopkandidaten kunnen zowel een bieding uitbrengen voor het geheel als afzonderlijk voor het kavel met woonhuis dan wel het bouwkavel.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Koopsom € 699.500,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1985
Type dak Zadeldak
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4.461 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 147 m²
Inhoud 574 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Aan water
Buiten bebouwde kom
Open ligging
Platteland
Tuin
Type Tuin rondom
Hoofdtuin Ja
Heeft een achterom Ja
Staat Normaal
Energieverbruik
Energielabel E
Uitrusting
Tuin aanwezig Ja

De buurt waar Wilnisse Zuwe 38*, 3648 NL Wilnis zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op