Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
DE INSCHRIJVING VOOR DIT OBJECT IS INMIDDELS VERLOPEN, HET IS DAN OOK NIET MEER MOGELIJK OM EEN BOD UIT TE BRENGEN.

5X GEEN PLEK ZOALS LAGEGROND 1A - ZEIST
- Centraal landelijk wonen
- Vrij uitzicht over groen
- Extra bouwkavel
- Optimale privacy
- Vrij wonen in de natuur

VERKOOP MET KIJKDAGEN
- Vrijdag 25 juni 2021 14.00 uur – 17.30 uur (*)
- Vrijdag 9 juli 2021 14.00 uur – 17.30 uur (*)

(*)Vanwege Covid19 beperkingen dienen wij de kijkdagen in te delen in slots van maximaal 30 minuten aan de binnenzijde van de opstallen daarna heeft u de mogelijkheid om verspreid over de kavels met inachtneming van de benodigde Covid19 maatregelen, dat wil zeggen met mondkapje op 1,5 meter afstand van elkaar, de kavels aan de buitenzijde te beoordelen mits u zich niet ophoudt in een grotere groep dan 2 personen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u zich niet houdt aan de wettelijk opgelegde Covid19 maatregelen.

(*) Mocht u langs willen komen tijdens één van de kijkdagen dan verzoeken wij u vriendelijk dit per email via bedrijven@brecheisen.nl aan ons door te geven.
De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving. De
inschrijving sluit op donderdag 23 september 2021 om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden en overige informatie over de kavels zijn verder in deze brochure te lezen.

ADRES
Lagegrond 1A te Zeist

ALGEMEEN
Zeist is een plaats/gemeente in het midden van de provincie Utrecht. De gemeente telt circa 65.000 inwoners met een oppervlakte van bijna 50 km². De gemeente Zeist ligt in het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug waarmee het buiten de woonkernen een overwegend 'groen' karakter heeft.
In het centrum van Zeist is een groot arsenaal aan winkels, scholen, sport- en recreatievoorzieningen zoals tennisvelden, voetbalclubs, sportscholen, royale parken, het openluchttheater Slot Zeist, een bioscoop, medische dienstverlening, diverse restaurants en cafés aanwezig.

De percelen liggen in het buitengebied van Zeist op de rand van het dorp dat deel uitmaakt van het agrarisch gebied tussen de stedelijke gebieden van Zeist en Utrecht/Bunnik aan de westrand van de bebouwde kom van Zeist ten westen van de wijk Brugakker.
Een perfecte locatie voor wie de (woon) voorzieningen en gemakken van de stad Utrecht op korte afstand wil hebben maar ook wil genieten van ruimte.

LOCATIE
De percelen liggen in het buitengebied van Zeist aan de rand van het dorp deel uitmakend van het agrarisch gebied tussen de stedelijke gebieden van Zeist en Utrecht/Bunnik gelegen aan de westrand van de bebouwde kom van Zeist ten westen van de woonwijk Brugakker.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de kavels te Zeist is als volgt:
- Dichtstbijzijnde halte (bus/tram/metro): Zeist, De Sluis.
Loopafstand: 0,9 km, looptijd: 12 min.
- Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
A28 op 2,2 km hemelsbreed met 10 min. Reistijd over een route van 6,0 km
A12 op 2,8 km hemelsbreed met 12 min. Reistijd over een route van 5,9 km
A27 op 5,7 km hemelsbreed met 13 min. Reistijd over een route van 8,7 km

KADASTRALE GROOTTE c.q. WOONOPPERVLAKTE
Het voormalige boerenerf zal worden opgedeeld in twee kavels waarvan thans één kavel bebouwd is en het andere kavel bebouwd mag worden/

Kadastraal zijn de panden bekend als:

Kavel 1 (perceel met woonboerderij)
Gemeente Zeist, sectie G,
Nummer 1968
Perceelgrootte 4.912 m2.
Huisnummer 1A

Woonoppervlakte
De woonboerderij circa 195 m² verdeeld over 2 lagen en de achtergelegen schuur/stal circa 300 m2 verdeeld over 3 lagen. De vloeroppervlakten zijn ingemeten conform NEN 2580 door Object & Co d.d. 25 november 2020 met de nummer OC-2020-73910. Zie voor indeling de bijgevoegde 2D en 3D plattegrondtekeningen.

Kavel 2 (separate bouwkavel)
Gemeente Zeist, sectie G,
Nummer 1945
Groot 3.400 m²
Huisnummer nog niet toegekend

ALGEMEEN
De percelen zijn voorzien van een kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodem-bescherming. Betrokken bestuursorgaan: Provincie Utrecht. Betreft gereed melding sanering.

PARKEERGELEGENHEID
Op de eigen percelen is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

BOUWJAAR
Woonboerderij 1900/1920

BESTEMMING EN GEBRUIK
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Zuidwest 2018”, zoals vastgesteld en onherroepelijk geworden op 19 februari 2019, heeft de locatie met de opstallen thans de navolgende bestemming:
De percelen zijn gedeeltelijk aangewezen met de enkelbestemming ‘Wonen – Buitengebied’ en voorzien van twee bouwvlakken met de bouwaanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – lage grond’. De omliggende gronden zijn aangewezen met de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur en Landschap’. Voor noordzijde van de percelen is gedeeltelijk aangeduid met de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 1’ en de zuidzijde van de percelen is gedeeltelijk aangeduid met de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 2’. Het gehele gebied waarin de percelen zijn gelegen is aangewezen met de gebiedsaanduiding ‘overige zone – landschapstype slagenlandschap 1’.
Daarnaast is er sprake van een Paraplu bestemmingsplan, welke het vigerende bestemmingsplan niet vervangt maar aanvult, bekend onder de benaming “Parkeernorm Zeist” vastgesteld en onherroepelijk geworden op 11 september 2018”.

Bestemmingplankaders

Kavel 1 (kavel met woonboerderij)
Kadastraal Gemeente Zeist, sectie G, nummer 1968

Algemeen
- De inhoud van een woning (exclusief bijbehorende bouwwerken) mag niet meer dan 800 m³ bedragen, met dien verstande dat de bestaande grotere inhoud van de voormalige agrarische bedrijfswoning met aangebouwde deel mag worden voortgezet maar niet vergroot;
- Per bestemmingsvlak maximaal een woning.
- Met dien verstande dat de omgevingsvergunning voor verbouwen enkel kan worden verleend als deze landschappelijk kan worden ingepast en geheel voldoet aan de wet- en regelgeving.

Hoofdgebouwen
- De afstand van het hoofdgebouw tot de aangrenzende weg moet ten minste 5 meter bedragen;
- De afstand van het hoofdgebouw tot de perceelgrenzen met ten minste 3 meter bedragen;
- De maximum goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt 3 meter;
- De maximum bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt 8 meter;
- De dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 60 graden;

Bijbehorende bouwwerken:
- Bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 1 meter achter de (denkbeeldige lijn in het verlengde van de) voorgevel van het hoofdgebouw te worden gesitueerd;
- De maximum goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt 3 meter;
- De maximum bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt 4 meter;
- De dakhelling van een kap op een bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal 60 graden;
- De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, mag bij elke woning niet meer dan 40 m² bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het desbetreffende bouwperceel, tot een maximum van 100 m² en met dien verstande dat het bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 50% mag worden bebouwd.

Kavel 2 (bouwkavel)
Gemeente Zeist, sectie G, nummer 1945

Algemeen:
- Op dit bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan;
- De inhoud van een woning (exclusief bijbehorende bouwwerken) mag niet meer dan 800 m³ bedragen;
- Een omgevingsvergunning voor bouwen kan enkel worden verleend als de kavel landschappelijk kan worden ingepast en geheel voldoet aan de wet- en regelgeving.

Hoofdgebouwen:
- De afstand van het hoofdgebouw tot de aangrenzende weg moet ten minste 5 meter bedragen;
- De afstand van het hoofdgebouw tot de perceelgrenzen moet ten minste 3 meter bedragen;
- De maximum goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt 3 meter;
- De maximum bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt 8 meter;
- De dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 60 graden.

Bijbehorende bouwwerken:
- Bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 1 meter achter de (denkbeeldige lijn in het verlengde van de) voorgevel van het hoofdgebouw te worden gesitueerd;
- De maximum goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt 3 meter;
- De maximum bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt 4 meter;
- De dakhelling van een kap op een bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal 60 graden;
- De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, mag bij elke woning niet meer dan 40 m² bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het desbetreffende bouwperceel, tot een maximum van 100 m² en met dien verstande dat het bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 50% mag worden bebouwd.
Voor overige informatie wordt verwezen naar het bestemmingsplan dat op aanvraag beschikbaar gesteld kan worden.

Gebruik
Het kadastrale perceel, gemeente Zeist, sectie G nummer 1968 is in de huidige situatie gedeeltelijk bebouwd met een verouderde, slecht onderhouden en gedateerde woonboerderij. De overige percelen waren in het verleden bebouwd met voormalige agrarische bebouwing die inmiddels gesloopt zijn. De grond wordt momenteel niet gebruikt. Het gebruik van een woning per perceel is toegestaan conform het huidige bestemmingsplan “Buitengebied Zuidwest 2018”. Volgens gemeentelijke informatie is dit bestemmingsplan in werking gesteld maar nog niet onherroepelijk.

Voor meer informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist via het omgevingsloket van de gemeente Zeist.

Bijzonderheden
Verkeer voor de bebouwing van het verkochte mag niet via de wijk Brugakker van en naar het verkochte komen.
Voor bouwverkeer zal een bouwweg aangelegd moeten worden. Met betrekking tot die bouwweg geldt het volgende:
a) Koper(s) dient(en) binnen zes (6) maanden na de overdrachtsdatum voor eigen rekening en risico een omgevingsvergunning voor de aanleg van de bouwweg aan te vragen, overeen-komstig de eerder afgegeven omgevingsvergunning met kenmerk OV 20141552. Verkoper zal koper(s) in contact brengen met een contactpersoon bij de gemeente Zeist die kan assisteren bij de aanvraag. De gemeente Zeist/de Bilt zal de omgevingsvergunning voor de tijdelijke (bouw) weg na akkoord aan koper dienen te verstrekken.
b) Koper(s) dient(en) voor eigen rekening en risico de bouwweg aan te leggen overeen-komstig de hiervoor onder (a) vermelde vergunning.
c) Na afronding van alle bouwwerkzaamheden op het verkochte op de percelen dient (en) koper(s) de bouwweg te verwijderen en het terrein waarop deze gerealiseerd is in de oorspron-kelijke staat te herstellen.
d) Koper(s) dient(en) de desbetreffende huurovereenkomst tussen de gemeente Zeist/de Bilt en de Provincie Utrecht mede te ondertekenen binnen vijf (5) werkdagen nadat verkoper koper(s) heeft bericht dat de opschortende voorwaarden als vermeld in artikel 21 zijn komen te vervallen doch uiterlijk op de overdrachtsdatum voor ondertekening van de leveringsakte.
e) Koper van het extra (bouw) perceel zal gedogen en handhaven het thans aanwezige “Uilenverblijf” dat aan achterzijde gebouwd is.
f) Koper zal zorgdragen voor de beplanting van een 7-tal Lindebomen aan een nog nader aan te wijzen strook ter hoogte van de zijkant van het extra (bouw) perceel.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het verkochte zal aan koper “as is where is” worden geleverd en door koper worden aanvaard hetgeen betekent, dat koper het verkochte aanvaardt in de staat waarin het zich op de overdrachtsdatum bevindt (opleveringsniveau) met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en met het daadwerkelijke gebruik ervan op dat moment.
Koper is bekend met de aanwezigheid en inhoud van de (milieukundige) onderzoeken en rapporten naar (bodem) verontreiniging met betrekking tot het verkochte als vermeld. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige staat van het verkochte en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met verontreiniging van het verkochte. Koper aanvaardt de milieukundige staat van het verkochte en accepteert de uitsluiting van de aansprakelijkheid door verkoper uitdrukkelijk en vrijwaart verkoper terzake uitdrukkelijk (ook voor eventuele claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit verontreiniging). Mocht sprake zijn van meer of andere verontreiniging dan blijkt uit voormelde rapporten dan zal dat nimmer aanleiding kunnen zijn tot het ontbinden van de koopovereenkomst.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM/ BIJKOMENDE KOSTEN
1. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 1.047.500,-- k.k. voor de woonboerderij met bijbehorende grond + de extra bouwkavel; kadastale perceelnummers 1968 en 1945.
2. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 525.000,-- k.k. exclusief BTW voor woonboerderij met grond, kadastraal perceelnummer 1968.
3. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 522.500,-- k.k. exclusief BTW voor de extra bouwkavel, kadastraal perceelnummer 1945.

De koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht. Zie brochure.

Data
Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen - Dinsdag 31 augustus 2021
Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen - Donderdag 23 september 2021
Streefdatum afronding beoordeling van de biedingen - Vrijdag 8 oktober 2021
Versturen gunning c.q. afwijzingen - Vrijdag 22 oktober 2021
Uiterste juridische overdrachtsdatum - Dinsdag 30 november 2021

Koopkandidaten kunnen zowel een bieding uitbrengen voor het geheel als afzonderlijk voor het kavel met woonhuis dan wel het bouwkavel.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Koopsom € 1.047.500,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Type dak Schilddak
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8.312 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 194 m²
Inhoud 1.722 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)
Locatie
Ligging Platteland
Tuin
Type Tuin rondom
Hoofdtuin Ja
Heeft een achterom Ja
Staat Verwaarloosd
Energieverbruik
Energielabel G
Uitrusting
Tuin aanwezig Ja

De buurt waar Lagegrond 1a, 3704 GC Zeist zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op