window.dataLayer = window.dataLayer || []; {% endif %}
Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM GEERKADE 21 IN WILNIS VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Centraal en landelijk gelegen
2. Vrij uitzicht over groen en water
3. Royale kavel van bijna 1,4 ha
4. Extra bouwkavelmogelijkheid (in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling)
5. Transformatie naar woongelegenheid

BEZICHTIGING MET KIJKDAGEN (*)
• 16 maart 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur;
• 23 maart 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur;
• 6 april 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur.

(*) Volgens de meest recente informatie inzake de COVID overheidsmaatregelen is het weer toegestaan om in een groter verband tegelijkertijd de te verkopen locatie met opstallen te bezoeken waarbij echter een ieder de door de overheid voor maart 2022 geadviseerde preventie wel in acht dient te nemen. Geïnteresseerden kunnen derhalve zonder afspraak op bovenvermelde data en tijdstippen op deze locatie voor een bezichtiging terecht. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om zich aan deze geadviseerde overheidspreventie te houden.

Het kan zijn, dat er ten tijde van de bezichtiging geen mogelijkheid is om uw vragen te beantwoorden waar aan u in een later stadium gedurende de maanden maart en april 2022 schriftelijk alsnog de gelegenheid zal worden gegeven.

De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving. De
inschrijving sluit 29 april 2022 om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden
en overige informatie over de kavels zijn verder in deze brochure te lezen.

ADRES
Geerkade 21 (3648 NX) in Wilnis.

ALGEMEEN
Het dorp Wilnis ligt in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Tot en met 1988 was Wilnis een zelfstandige gemeente.

In 1085 wordt voor het eerst begonnen met de ontginning van dit moerassige gebied, onder leiding van de kanunniken van Sint Jan. Er worden sloten gegraven die afwateren op de Kromme Mijdrecht, waardoor het waterpeil daalt. Het veen klinkt in en zo ontstaat bruikbaar grasland. Als aan het einde van de middeleeuwen turf als brandstof wordt ontdekt, wordt het grasland uitgeturfd. Door het op deze wijze afgraven van de grond ontstaan o.a. de Wilnisse Plassen. Vanaf de 19e eeuw worden deze plassen drooggelegd door de droogmakerijen van de Eerste, Tweede en Derde Bedijking. Pas in 1925 wordt dit proces voltooid met de drooglegging van Wilnis Veldzijde.

OMSCHRIJVING MET PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN
De percelen liggen in het buitengebied van Wilnis. De gemeente Wilnis ligt in de gemeente De Ronde Venen. Het betreft hier een voormalig agrarisch bedrijfserf met bedrijfswoning, oude ligboxenstal, werktuigenberging, hooiberg, kuilplaten met erfverharding, ondergrond en overige aanhorigheden. De woonboerderij is gebouwd rondom 1910 opgetrokken uit steens muren. Het dak is voor ½ deel voorzien van geschroefd riet en ½ deel voorzien van dakpannen. De keuken en bijkeuken zijn voorzien van betonnen vloeren en het overige woongedeelte is voorzien van een houten vloer. De gehele woonboerderij is afgewerkt met hardhouten kozijnen waarvan een gedeelte is uitgerust van dubbel glas verwarmd met een C.V.-installatie en gaskachels met een boiler voor het warm water.

Kadastraal bekend als:

Kavel met woonhuis en perceel grond
Gemeente Wilnis, sectie E,
Nummers 758
Kavelgrootte 910 m²
Herinrichtingsrente € 6,38 (eindjaar 2019)

Perceel met extra bouwkavelmogelijkheid
Gemeente Wilnis, sectie E,
Nummers 1654
Kavelgrootte 12.857 m²
Herinrichtingsrente € 90,19 (eindjaar 2019)

De kadastrale percelen zijn eigendom van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht (3584 BA).

Het perceel met het nummer 1654 is voorzien van een kennisgeving, vordering, bevel of beschik-king in het kader van de wet Bodembescherming met als betrokken bestuursorgaan de provincie Utrecht.

Tevens rusten op dit perceel de opstalrechten ten behoeve van:

• Vitens N.V., Oude Veerweg 1 te Zwolle (8019 BE);
• Stedin Netten B.V. , Blaak 5 te Rotterdam (3011 GA);
• Gemeente de Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (3641 AL).
INDELING / AFWERKING

Woonboerderij
De woonboerderij heeft een gebruikersoppervlakte van circa 199 m² met een inhoud van circa 867 m3 verdeelt over 2 woonlagen.

Begane grond (circa 114 m²)
Royale hal met toegang naar berging/slaapkamer, bijkeuken, badkamer, woonkamer en keuken. Opkamer met 2de slaapkamer en aan onderzijde een kelder.

1ste Verdieping (circa 85 m²)
Ruime zolder.

Achterhuis
Hooizolder gebouwd op houten spanten en deels opgetrokken uit steens muren voorheen ingericht als verblijfplaats van rundvee. Oppervlakte circa 297 m² met een inhoud van circa 954 m3.

Hooiberg 1
Opgetrokken met damwandprofielplaten geplaatst op 4 stalen staanders en afgedekt met een tentdak en een betonnen vloer. Oppervlakte circa 78 m². Inhoud circa 368 m3.

Hooiberg 2
Gebouwd op 4 betonnen staanders en afgedekt met een tentdak. Oppervlakte circa 83 m². Inhoud circa 438 m².

Varkensschuur
Gebouwd met houten rabatdelen op een gemetselde borstwering met een zadeldak gedekt met pannen. Oppervlakte circa 118 m². Inhoud circa 407 m3.

Ligboxenstal
Gebouwd naast de woonboerderij in 1983 met stenen spouwmuren en een zadelkap op stalen spanten en gedekt met (asbesthoudende) golfplaten. Aan voorzijde een deels betegelde leeg tanklokaal met melkstal (2 x 4 visgraat melkopstelling), aan weerszijden van de voergang voerhekken (1 x 1 rij) met houten onderschot. Oppervlakte circa 615 m² met een inhoud van circa 2.731 m3. Achter de ligboxen liggen roostervloeren boven de mestkelder van circa 700 m3.

Overige voorzieningen
Erfverharding grotendeels bestaande uit (gestort) beton en stelcon betonplaten. Twee (onderheide) kuilplaten ( 35 m1 x 9 m1 & 30 m1 x 8 m1).

De vloeroppervlakte van de woning is ingemeten conform de meetstaat NEN 2580 zoals opgesteld door Object & Co d.d. 25 oktober 2021 met nummer OC-2021-85208.

Nutsvoorzieningen
Aanwezigheid van aardgas, water, elektra en riolering.

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

BOUWJAAR
Circa 1910

BESTEMMING EN GEBRUIK
De woning is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’, deels in werking en vastgesteld op 21-02-2019 door de gemeente De Ronde Venen. Het perceel is voorzien van een bouwvlak en de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend pand”. Er is sprake van een (adviesaanvraag voor) een aanwijzing dan wel een aanwijzigingsbesluit dan wel registerinschrijving van het perceel/object tot beschermd stads-of dorpsgezicht of voorstel daartoe (Monumentenwet). De alternatieve aanwendbaarheid is herbestemming naar wonen en aanwending voor particulier gebruik in combinatie met hobbymatig agrarisch gebruik. Voor een uitgebreide toelichting wordt in deze verwezen naar het bijgevoegde uittreksel van het bestemmingsplan. Het perceel betreft een voormalig agrarisch bedrijfserf met een bedrijfswoning, oude ligboxenstal, werktuigenberging, hooiberg, kuilplaten en erfverharding. Alle voorzieningen en de voormalig agrarische bebouwing worden niet meer gebruikt waarbij enkel het woonhuis (tijdelijk) gebruikt/bewoond wordt.

Voor aanvullende informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of contact opnemen met:

De heer André van Leeuwen
Beleidsmedewerker
Team Projecten & Vastgoed
Gemeente De Ronde Venen
E a.vanleeuwen@derondevenen.nl
T 0297 29 18 62
Aanwezig maandag t/m donderdag. Vrijdag incidenteel aanwezig.

Specifieke bijzonderheden:
De bestemming van de percelen met opstallen zal van “agrarisch” gewijzigd moeten worden naar een bestemming “wonen”. Koper dient daar zelf een wijzigingsverzoek voor in te dienen. Gezien de ligging ten opzichte van omliggende agrarische bedrijfslocaties (meer dan 50 meter afstand) lijkt er geen belemmering om de bestemming aan te passen.

Op basis van de bestemmingsplanregels zijn hier mogelijkheden toe, zie bijlage voor betreffende regels (artikel 4.7 e.v.) zoals o.a.:

• Gebruik als grondgebonden agrarisch bedrijf alsmede recreatief medegebruik;
• Wonen (wijziging bestemming);
• Na sloop van 1.000 m² bedrijfsbebouwing is er een mogelijkheid voor realisatie van een extra woning;
• Kleinschalige (bedrijfs-) activiteit waarbij 50% van de bebouwing gesloopt wordt.

Verkoper heeft besloten (nog) geen principeverzoek in te dienen voor het doorlopen van het planologische traject. Uitgangspunt is, dat koper dit zelfstandig voor eigen rekening en risico dient uit te voeren. Mocht koper het bestemmingsplanwijzigingsverzoek naar de functie Wonen niet indienen dan zullen er in ieder geval geen NB-wet vergunningsplichtige activiteiten worden toegestaan.

OPLEVERINGSNIVEAU/AANVAARDING

Het verkochte (de onroerende zaak) wordt leeg en ontruimd opgeleverd, vrij van huur en gebruik. Koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte in de huidige, gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten/plichten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Voorts aanvaardt koper uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden ten laste van het verkochte die zijn ingeschreven alsmede ook die niet zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek maar voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie. Koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte(n) van levering.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM/ BIJKOMENDE KOSTEN
De minimale inschrijfkoopsom vanaf € 895.000,-- k.k. (zegge: achthonderdvijfennegentigduizend euro)

De transactie koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht. De belangrijkste onderdelen uit deze verkoopprocedure zijn:

1. Naast verstrekking van digitale verkoopinformatie met alle bijbehorende bescheiden hebben
potentiele kopers/ geïnteresseerden de mogelijkheid om op 1 of beide kijkdagen op locatie te komen bezichtigen.
2. Potentiele kopers/ geïnteresseerden zullen aan de hand van data van bevoegde gemeentelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld om informatie te kunnen inwinnen over bouw- en verbouwingsmogelijkheden alsmede het toegestane gebruik.
3. Op verzoek na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kan aanvullende informatie verstrekt worden aan de aan koper gerelateerde dienstverleners c.q. leveranciers zoals geldverstrekkers/tussenpersonen c.q. aannemers.
4. Potentiele kopers/ geïnteresseerden kunnen schriftelijk vragen stellen aan verkopende partij via 1 van de makelaarskantoren.
5. Op het onder vermelde tijdstip dient de bieding ingeleverd te zijn bij het instrumenterende notariskantoor. Onvoorwaardelijk biedingen zullen de voorkeur genieten.
6. Na ontvangst zullen de biedingen beoordeeld worden en zal er een gunning plaatsvinden.
7. Na gunning aan koper zal de koopovereenkomst met de opschortende voorwaarden van verkrijging van een positieve uitkomst van integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob van koper alsmede een te verkrijgen goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden opgemaakt. De voorwaarden van deze procedure kunnen opgevraagd worden.
8. Na gunning zal het transport/de juridische overdracht en de feitelijke levering plaatsvinden.

Data
Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen: 22 april 2022
Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen: 29 april 2022
Streefdatum afronding beoordeling van de biedingen: 20 mei 2022
Versturen gunning c.q. afwijzingen: 27 mei 2022
Uiterlijke juridische overdrachtsdatum: 30 juni 2022
Plan een bezichtiging

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 895.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Type dak Samengesteld
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 13.767 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 199 m²
Inhoud 740 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)
Locatie
Ligging Platteland
Energieverbruik
Energielabel G
Uitrusting
Tuin aanwezig Ja

De buurt waar Geerkade 21, 3648 NX Wilnis zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op